فرمان صفویه

نظر شما:

صدر فرمانی با مهر شاه اسماعیل صفوی پیرامون برقراری[مقداری مقرری در حق] اسماعیل امامی به تاریخ ۹۱۴ق و خط تعلیق دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد تذهیب سند دچار افتادگی شده و تنها قسمت صدر فرمان باقی مانده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۸۸۳
موضوع اثر : شاه اسماعیل صفوی
تاریخ خلق : ۹۱۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : زهره ناصح
برچسب‌ها : صفویه, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان