نامه

نظر شما:

نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به صدر اعظم مبنی بر واگذاری قریه های [بزمین] و ذره قران به ملکیت آقا میر یحیی فخرالعلمای اردبیلی از علمای اردبیل و تقاضای صدور فرمان برای وی به تاریخ ۱۳۱۲ق و خط شکسته تحریری کاغذ کرم رنگ ، فاقد تذهیب و یک مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۱۴
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان