مهر و مشتری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن احمد عصار تبریزی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان