صفوةالصفاء فی مناقب‌الاولیاء و معارج‌الاصفیاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : غیب علی حافظ اردبیلی (کاتب) توکل بن اسماعیل ابن بزاز (مؤلف)
موضوع اثر : مدیحه و مدیحه‌سرایی
تاریخ خلق : ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی زیرلاکی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان