پندنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر) میرعماد (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۰۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان