لیلی و مجنون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۳/۰۰۵
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۸۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان