اللغةالعربیة بالفارسیة صفویه

نظر شما:

در دوازده باب است: باب اول فی ذکر المبادی و الاعضاء. باب دوم فی ذکر اصناف الناس و ذکر الحروف. باب سوم فی ذکر الادواء و الامراض. باب چهارم فی ذکر الاطعمه و الاشربه. باب پنجم فی ذکر الامتعه و الاسلحه و الاقمشه. باب ششم فی مایلبس و یفرش. باب هفتم فی ذکر الحیوان من السباع و البهایم. باب هشتم فی ذکر الاسماء و ما یتعلق بها. باب نهم فی ذکر الارض و ما یتصل بها. باب دهم فی ذکر النبات و الشجر. باب یازدهم فی ذکر الابنیه و الامکنه. باب دوازدهم فی الفصول المفرده و المتفرقه. در متن نسخه فرهنگ عربی بفارسی وزیر سطرها ترجمه ترکی است به شنگرف . خط نسخ در متن و نستعلیق و رنگ شنگرف در ترجمه ترکی از سده یازدهم کاغذ ترمه و جلد رویه ابری عطف میشن قهو ه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۶/۰۰۰
موضوع اثر : زبان عربی و زبان فارسی ( واژه نامه ها )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه استانبول کلفت، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری سازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان