ترجمه الفصول‌المختاره من العیون و المحاسن (ع) صفویه

نظر شما:

خط نسخ چند نویسنده دارای ۱۰۵ برگ ۲۸ سطری کاغذ آهار مهره فرنگی جلد تیماج قهوه ای رویه آبی کاغذی مقوائی اصل ازشیخ مفیدواختیار ازسیدمرتضی وترجمه ازآقاجمال خوانساری است که توسط خانبایامشار(تهران،۱۳۳۹)چاپ شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۳/۰۰۲
پدید آورندگان : آقا جمال خوانساری (مترجم) ولی خان بن محمد قلی چینی (کاتب و ملازم حاکم گسکر) شیخ مفید (پدید آور) سید مرتضی علم الهدی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه - امامت
تاریخ خلق : صفر ۱۰۰۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج قهوه ای، مقوا رویه کاغذی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی آهار مهره، ضربی ساده، مجدول ضربی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان