نقشه GIS ایران در دوره صفویه

نظر شما:

نقشه طبیعی ایران در دوره صفویه به زبان فرانسوی چاپ سنگی و زبان فرانسوی، دارای پاسپارتوی کرم رنگ مجدول طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک