نقشه ایران

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران به خط لاتین دارای کاغذ کرم رنگ و پاسپارتو مجدول و طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۲۹
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک