نامه از بوشهر به کمپانی مسعودیه درباره ترخیص کالا از گمرک ۱۳۲۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه سیدمحمدرضا تاجرکازرونی از بوشهر به کمپانی مسعودیه در خصوص ارسال چای٬ قیمت تریاک٬ ترخیص اجناس از گمرک و پرداخت عشور٬ ارسال ریسمان و قند نزد حاجی‌علی‌اکبر تاجردهدشتی در شیراز و معاملات برواتی با کمپانی مذکور به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۸۵۹
پدید آورندگان : سید محمدرضا تاجر کازرونی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۷ ذیحجه ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان