نامهاز غلامحسین کازرونی به محمدحسین کازرونی درباره خرید و فروش بادام و ریسمان ۱۳۱۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از غلامحسین کازرونی به محمدحسین کازرونی درباره خرید و فروش بادام و ریسمان ۱۳۱۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۵۸
موضوع اثر : معامله بادام و ریسمان
تاریخ خلق : ۹ رجب ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان