سند

در لغت به معنای دلیل، نوشته، مدرک، رسید و قبض.سند نوشته‌ای است در مقام دعوی که قابل استناد یا استفاده باشد. اسناد درتقسیمات چهارگانه سند عبارت‌اند از: سلطانیات شامل مکاتبات شاهان و شاهزادگان، دیوانیات نوشته‌هایی درباره مسائل دولتی و کشوری که در دستگاه‌های اداری و دیوانی تهیه می‌شدند، اخوانیات شامل مکاتبات دوستانه و خانوادگی رجال مؤثر در تاریخ و اوراق اسنادی که در رابطه با زندگی اجتماعی مردم با حاکمان برای تحکیم روابط اجتماعی مردم این اسناد به وجود می‌آیند که بیشتر روابط حقوقی و اقتصادی مالی را بین مردم و حاکمان مشخص می‌کند.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

اشیاء پیشنهادی

کتابشناسی اسلام/ کتابشناسی نویسندگان مسلمان

هدایةالاسماء فی بیان کتب‌العلماء

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدحسن‌بن علی کثنوی محمد مسیح موسوی اصفهانی
اربعینات

الاصول الاربعمائة: کتاب خلاد السندی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالوهاب‌بن محمدحسن کاتب
تجوید قرآن/ قرائت قرآن

سند قراآت یا ملحق تحفة القراء

 • دوره تاریخی: صفویه
 • مصطفی‌بن ابراهیم قاری
 سرگذشتنامه/ محدثان/ نویسندگان

وفیات الاعیان و انباء انباء الزمان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمد بن محمد ابن خلکان
شعر فارسی وعربی/نویسندگی

اتمام‌الدرایة لقراءالنقایة

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • جلال‌الدین ملا مصطفی عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
کتابشناسی نویسندگان شیعه

الفهرست شیخ طوسی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • هدایت‌الله‌بن علی‌بن عید الجزایری محمدبن حسن طوسی
سرگذشتنامه اعراب/ نویسندگان عرب

نخبةالاعراب

 • دوره تاریخی: صفویه
سرگذشتنامه فیلسوفان

خلاصةالحیوة

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمدبن نصرالله دینبلی تنوی سندی
نویسندگان شیعه

الرجال (یا) فهرست اسماء مصنفی‌الشیعه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • نصرالله‌بن ابی‌القاسم احمد بن علی نجاشی
نویسندگان شیعه

الرجال (یا) فهرست اسماء مصنفی‌الشیعه

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمد بن علی نجاشی
نویسندگان شیعه / کتابنامه

معالم‌العلماء فی فهرست کتب‌الشیعه و اسماءالمنصفین

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد بن علی ابن شهرآشوب
ابن‌السندی محدث، علی / سرگذشتنامه محدثان شیعه

کلمات فی علی‌بن السندی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدابراهیم بن محمدحسن کرباسی
کتابشناسی نویسندگان شیعه

معالم‌العلماء

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن علی التبنینی محمد بن علی ابن شهرآشوب
سرگذشتنامه محدثان اهل سنت/ نویسندگان عرب

الوافی بالوفیات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدحسین‌بن محمدحسن خوانساری خلیل بن ایبک الصفدی
سرگذشتنامه محدثان اهل سنت/ نویسندگان عرب

الوافی بالوفیات

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • محمدبن محمدبن محمد خلیل بن ایبک صفدی
سرگذشتنامه محدثان اهل سنت/ نویسندگان عرب

الوافی بالوفیات

 • دوره تاریخی: ایلخانان
 • خلیل بن ایبک الصفدی
نجوم

القواطع الکبیر

 • دوره تاریخی: صفویه
 • سندبن علی
نجوم

حصر القواطع

 • دوره تاریخی: صفویه
 • سندبن علی
سرگذشتنامه اسلام/ سرگذشتنامه محدثان/ سرگذشتنامه نویسندگان

وفیات‌الاعیان و انباءالزمان

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمدبن محمد ابن خلکان

نظر شما: