سند

در لغت به معنای دلیل، نوشته، مدرک، رسید و قبض.سند نوشته‌ای است در مقام دعوی که قابل استناد یا استفاده باشد. اسناد درتقسیمات چهارگانه سند عبارت‌اند از: سلطانیات شامل مکاتبات شاهان و شاهزادگان، دیوانیات نوشته‌هایی درباره مسائل دولتی و کشوری که در دستگاه‌های اداری و دیوانی تهیه می‌شدند، اخوانیات شامل مکاتبات دوستانه و خانوادگی رجال مؤثر در تاریخ و اوراق اسنادی که در رابطه با زندگی اجتماعی مردم با حاکمان برای تحکیم روابط اجتماعی مردم این اسناد به وجود می‌آیند که بیشتر روابط حقوقی و اقتصادی مالی را بین مردم و حاکمان مشخص می‌کند.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: