نامه ای درباره شرح امین الضرب و پیشنهاد دست نگه داشتن از ادامه کار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای درباره شرح امین الضرب و پیشنهاد دست نگه داشتن از ادامه کار
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : توقف ادامه کار
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان