سکه فلوس صفویه

نظر شما:

سکه مسی دوره صفوی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۱
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان