سکه مسی اباقاخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی اباقاخان ایلخانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۸
تاریخ خلق : از ۶۶۳ قمری (قرن ۷) تا ۶۸۰ قمری (قرن ۷)
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان