سکه مسی

نظر شما:

سکه مسی احتمالا ضرب ری سال ۱۴۸ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۹۰
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :