سکه مسی سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مسی سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه (۶۱۷-۵۹۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۵۱
تاریخ خلق : از ۵۹۶ قمری (قرن ۶) تا ۶۱۷ قمری (قرن ۷)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان