سکه ی نقره آل کرت آل کرت

نظر شما:

سکه ی نقره آل کرت، احتمالا معز الدین حسین، ضرب بلده هرات
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۰۹۴
تاریخ خلق : از نامعلوم تا
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :