تمبر 10 ریالی ورزشهای باستانی پهلوی

Your Comment:

تمبر 10 ریالی با موضوع ورزشهای باستانی و تصویر تصویر یک نفر با تیرکمان و اسب
Accession Number: 1322.10.00891
Medium : تصویر یک نفر با تیرکمان و اسب
Date : 4 آبان 1332 شمسی (قرن 14)
Color : بنفش
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline