تمبر 5 طلایی ریالی ورزشهای باستانی پهلوی

Your Comment:

تمبر 5 ریالی طلایی با موضوع ورزشهای باستانی و تصویر ورزش چوگان
Accession Number: 1332.10.00890
Medium : تصویر ورزش چوگان
Date : 4 آبان 1332 شمسی (قرن 14)
Color : طلایی
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline