تمبر 1 ریالی ورزشهای باستانی پهلوی

Your Comment:

تمبر 1 ریالی با موضوع ورزشهای باستانی و تصویر یک مرد در زور خانه
Accession Number: 1332.10.00887
Medium : تصویر یک مرد در زور خانه
Date : 4 آبان 1332 شمسی (قرن 14)
Color : سبز
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline