اشیاء پیشنهادی

سوره‌ها و آیه‌های قرآن

شرح القواعدالمقرره و الفوائدالمحررة

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدبن قاسم‌بن اسماعیل البقری مصطفی‌بن محمد
واژه‌نامه‌های فارسی

تاج‌المصادر

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • جعفر مقری بیهقی
فقه/ زبان عربی/ صرف و نحو/ معانی و بیان

عنوان‌الشرف‌الوافی فی‌الفقه والنحو والتاریخ والعروض والقوافی

 • دوره تاریخی: صفویه
 • اسمعیل‌بن ابی‌بکر مقری شغدری
صرف و نحو/ معانی و بیان/فقه و عروض و قافیه

عنوان‌الشرف‌الوافی فی‌الفقه والنجو والتاریخ والعروض والقوافی

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • اسمعیل بن ابی بکر مقری شغدری
قانونگذاری ایران/ قوانین و مقررات ایران

دفتر قانون

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالرحیم تبریزی
 صرف و نحو زبان عربی/معانی و بیان/فقه

عنوان‌الشرف‌الوافی فی‌الفقه والنجو والتاریخ والعروض والقوافی

 • دوره تاریخی: امپراطوری عثمانی
 • احمدابن محمدبن علی سخاوی شافعی اسمعیل بن ابی بکر مقری شغدری
اجتهاد و تقلید

منیةالمرتاد فی ذکر نفات‌الاجتهاد، یا مجامع المقربین‌المدرسین

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • فتحعلی‌بن محمدکریم خان زند محمدبن عبدالنبی اخباری
قوانین و مقررات ارتش ایران

در بیان کیفیت لشکر نظام

 • دوره تاریخی: قاجاریه

الدرةالیمانیة

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • احمدبن محمد مقری یمنی
کیمیا و کیمیاگری

نجات‌الاحباب و تحفة ذوی‌الالباب

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علی مقری
قوانین و مقررات - ایران - ارتش - قرن 13

قانون نظامیه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
قوانین و مقررات ایران قرن 14/ اوضاع اجتماعی ایران قرن ‎۱۴

کتابچه قانون

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدشفیع قزوینی
سیاست و حکومت / قوانین و مقررات

مجلس تنظیمات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزا ملکم خان آقاخان کرمانی ناظم‌الملک
پلیس- شهرداری -- قوانین و مقررات

کتابچه قانون نظمیه و امنیه و تنظیفات بلدیه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • مهدی‌بن محمدرضا هندی آنطوان کنت دومنت فرت

نظر شما: