اشیاء پیشنهادی

تیمور گورکان/ تاریخ تیموریان ایران

ظفرنامه

 • دوره تاریخی: صفویه
 • شرف‌الدین علی یزدی محمدیوسف واله
تاریخ ایران و اسلام

خلد برین

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدیوسف واله
منقبت امام اول(ع)

قصیده والهی یا میرزایوسف والهی قمی

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • میرزا یوسف والهی قمی
ارسال حواله

نامه

 • دوره تاریخی: نامعلوم
برات حواله وجه مستمری مقبره نواب عالیه در کربلا برای شیخ علی

برات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
صورتحساب حواله وجه خواجه رستم و حاجی‌علی‌نقی کاشی

صورتحساب

 • دوره تاریخی: قاجاریه
مکاتبه ای بدون نام در خصوص صدور حواله توسط مالیه گیلان

نامه

 • دوره تاریخی: نامعلوم

حواله

 • دوره تاریخی: قاجاریه
حواله در وجه افراد مختلف

حواله

 • دوره تاریخی: قاجاریه
حواله خطاب به آقا محمد تقی، حسین آقا ملک و آقا محمد باقر صراف در وجه افراد مختلف

حواله

 • دوره تاریخی: قاجاریه
سند حواله خطاب به تقی خان معاون الایاله در وجه حاج میرزا علی اصغر صراف و تقاضای پرداخت آنها

حواله

 • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: