تفتازانی سعدالدین

تفتازانی، سعدالدین سعدالدین مسعودبن عمربن عبداللّه هروی خراسانی تفتازانی (۷۲۲-۷۹۲ق) مشهور به تفتازانی فقیه، متکلم، منطق‌دان و ادیب ایرانی است. در پیرامون جایگاه علمی تفتازانی چنین آورده‌است: دانشمندان در بیان جایگاه تفتازانی در تاریخ علوم، اختلاف نظر دارند. غالباً - با توجه به اینکه آثار وی به درسنامه‌ها یا شرح و حاشیه نویسی منحصر است - وی را معلمی توانا، اما فاقد دیدگاهی خاص در مسائل موردبحث، می‌دانند و آثار او را محصول زمانه‌ای می‌دانند که عاری از اصالت و نوآوری فکری است. اما به نظر می‌رسد که تفتازانی با تألیف درسنامه‌های بلیغ و فصیح، آموزش علوم اسلامی را گسترش داد و در برخی از مسائل عقاید جدیدی ابراز کرد.

نظر شما: