درهم قباد اول( سری دوم سلطنت) ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، با تاج کنگره دار با دو کنگره در قسمت کرسی یکی تمام رخ در مرکز و علامت هلال ماه در جلو، دیگری نیم رخ در عقب تاج، محوری با دو بال در میان تاح، در راس آن عللامت ترکیبی هلال ماه و گوی دیده می شود دو نوار مخطط از پشت شانه های شاه بیرون آمده است.، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود،یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۰
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۴۹۹ میلادی (قرن ۴) تا ۵۳۱ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای کدر شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان