تمبر ۳۰ دیناری سبز عروسی محمد رضا پهلوی و فوزیه پهلوی

نظر شما:

تمبر ۳۰ دیناری سبز عروسی محمد رضا پهلوی و فوزیه درچاپخانه کوروازیه به روش فتوگراوه
شماره اموال : ۱۳۱۸.۱۰.۰۰۸۱۶
موضوع اثر : نقش محمد رضا پهلوی و فوزیه و تاج
تاریخ خلق : ۴ اردیبهشت ۱۳۱۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان