قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطر از قرآن بایسنغری به خط محقق ممتاز. یک رو (دوپوسته شده ). قلم جلی. صفحه پردازی: دفتری. کاغذ: خانبالغ نخودی. مرکب: مشکی. دوره تیموری. بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۳
موضوع اثر : قرآن کریم (آیه76سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهار مهره،
ابعاد : طول (۹۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
نمایشگاه‌ها :
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان