الزّیارات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ محمدتقی بن محمدحسین مشهدی برای حاج محمدابراهیم در ۱۲۶۰قمری کتابت شده؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع، دوجدولی به زر و شنگرف و لاجورد؛ عناوین به شنگرف و جلد ترمه با نقش بته جقه و سجاف و آستر میشن سرخ با دو جدول زرّین است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدتقی بن محمدحسین مشهدی (خوشنویس)
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲۶۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی
جنس : کاغذ دست ساز ترمه، ترمه سجاف دار،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان