مفتاح الفلاح شیخ بهائی (در هامش نسخه) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۹۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهایی (مولف) محمدحسن‌بن محمدصالح مازندرانی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر (فاتحه)/ اعمال السنه/ دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۹۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، مرغش،
ابعاد : طول (۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان