معما ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

تالیف جامی به نام سلطان حسین بای قرا، نستعلیق سده ۱۰، با سرلوح و جدول، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت از حاج حسین آقا ملک در صفحه ی پایانی، بر کاغذ ترمه ی ختایی، در ۲۸ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، ابعاد آن ۱۷*۸/۴ و جلد اثر میشن آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : معماها/ چیستان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان