المنتخب من احادیث (سده ‎۱۱) به عربی صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۱، دارای سرلوح مذهب، عنوان و نشان شنگرف، جدول به زر و لاجورد، عنوان باب ها به زر، مهر ترنج مانند در صفحه ی آغاز با سجع « توکلت علی الله» در وسط و بیت شعری در اطراف، بر کاغذ ترمه در ۲۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد تیماج سرخ ضربی با حاشیه ی قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۴/۰۰۱
موضوع اثر : احادیث
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، تذهیب وترصیع، جدول، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان