رساله فلسفی درباره هستی و جز آن گزیده و کوتاه با عنوان فصل و مقاله صفویه

نستعلیق علی بن شعبان رومی علایی در ۱۰۰۱، عنوان و نشان شنگرف، از آن فرهادمیرزا در ۲۱ جمادی الاول ۱۲۸۲ و میر محمد منیر مدرس پسر یوسف با مهر یوسف، بر کاغذ فرنگی در ۱۴ برگ ۳۸ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه مقوا با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۶/۰۰۵
پدید آورندگان : علی‌بن شعبان رومی علائی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۰۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان