الرعایة لحال‌البدایة فی شرح‌البدایة فی علم‌الدرایة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۹۳/۰۰۱
موضوع اثر : حدیث / علم‌الرجال
تاریخ خلق : ۹۷۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان