روضةاولی‌الالباب فی معرفةالتواریخ و الانساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : داوودبن محمد بناکتی (مؤلف) عبدالحسین بن قهرمان خان (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ‌نگاری/ نسب‌شناسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان