قرائت (رساله) صفویه

نظر شما:

بحث درباره حروف عربی و خصوصیات آن هنگام قرائت
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۱۴
موضوع اثر : قران قرائت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان