شرایط جراحی صفویه

نظر شما:

کتابی است که در ده «مقاله» تنظیم شده است: ۱. در شناختن نسبت بدن و شناختن ارکان و مزاج و اخلاط و قوا و اعضا و شناختن تشریح به طریق کلّی (بیست¬ودو شرط)؛ ۲. در شناختن فصد و آداب آن (بیست‌وشش شرط)؛ ۳. در شناختن ترکیب ادویه به طریق سؤال و جواب و صفت طلاها و ضمادها و ... (یازده شرط)؛ ۴. در شناختن تفرق‌الاتّصال و شناختن آماس و اسباب آن (شش شرط)؛ ۵. در شناختن اسباب و علامات امراض به طریق کلّی (هشتادوهفت شرط)؛ ۶. در شناختن امراض هر عضوی (سی¬ویک شرط)؛ ۷. در شناختن نبض و اسباب آن (نُه شرط)؛ ۸. در شناختن ترتیب هر علاجی (یکصد و نُه شرط)؛ ۹. در شناختن گفتنی‌ها که درین فن به¬کار آید به طریق کلّی (بیست‌وسه شرط)؛ ۱۰. در انواع بهایم (بیست‌وشش شرط). ابوزین این کتاب را در هرات نگاشته و به شاهرخ‌میرزا (۸۰۷-۸۵۰ ق) اهداء نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۹۳/۰۰۱
پدید آورندگان : ابوزین کحال (مؤلف) گداعلی‌بن ابراهیم مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : جراحی
تاریخ خلق : محرم ۱۰۱۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان