قصیده بیمار و طبیب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۰۷
پدید آورندگان : محمدشریف شریف آملی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دست باف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان