‎۷ [هفت] سطر خط نسخ ممتاز صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۱۳
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مشعمی طرح‌دار سبز، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح لچک و گل و بوته،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان