آثار میرزا احمدنیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۸ [هشت] سطر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۱۸
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه سبز
جنس : ترمه ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان