آثار میرزا احمدنیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۶ [شش] سطر خط نسخ ممتاز و ‎۶ [شش] سطر چلیپای صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۱۰
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۲۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح لچک و گل و بوته،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان