خوشنویسی [مرقع]: ‎۱۴ [چهارده] سطر خط نسخ ممتاز صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۰۵
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان