خط و نقاشی [مرقع]: یک صفحه شکسته نستعلیق ممتاز سیاه مشق صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۸/۰۳۷
پدید آورندگان : محمود کاشانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان