خوشنویسی [مرقع]: ‎۵ [پنج] سطر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۲۸
پدید آورندگان : حسن کرمانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان