خوشنویسی [مرقع]: ‎۶ [شش] سطر شکسته نستعلیق عالی افشاریه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۲۱
پدید آورندگان : محمدشفیع (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۵۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان