خوشنویسی [مرقع]: ‎۳ [سه] ستون خط ثلث ونسخ و رقاع در جهات مختلف صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۰۷
پدید آورندگان : عبدالله سلطان حسینی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, ​رقاع
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان