خط و نقاشی [مرقع]: سیاه مشق شکسته نستعلیق خوش

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۸/۰۳۸
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک