تجوید (رساله) صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ از سده دوازدهم کاغذ نسخه ترمه و جلد آن تیماج سبز لائی کل متن داخل جدول و عناوین و نشانه های ان با شنگرف نوشته شده است.در گوشه نشانه آب دیدگی معلوم است. این نسخه به زبان عربی است زیر برخی واژه ها خط سرخی کشیده شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۰/۰۰۱
پدید آورندگان : هرکانی بحرانی (مؤلف)
موضوع اثر : تجوید قران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان