خوشنویسی [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر چلیپای شکسته نستعلیق عالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

۹ سطر چلیپای شکسته نستعلیق از استاد شفیعا با تاریخ ۱۲۲۹قمری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۹
پدید آورندگان : شفیعا (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۲۲۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان