خوشنویسی [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه سیاه مشق شکسته فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۴
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق